Politika privatnosti - obavještenje o obradi podataka o ličnosti

Jasmil Montenegro doo (u daljem tekstu: Jasmil ili mi) izdaje ovo obavještenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obavještenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: me.jasmil.com (u daljem tekstu: veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Značenje izraza „podatak o ličnosti“ 

U skladu sa ZZPL-om "podatak o ličnosti" (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obilježja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac 

Vaše podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

Jasmil Montenegro doo

8.marta 52, 20 000 Podgorica

PIB: 02452529

Email: online.cg@jasmil.com

Vrsta podataka i način njihove obrade

Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

U zavisnosti od svrhe namjeravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće: ime, prezime, pol, datum rođenja, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, povraćajima robe itd.) i Vaše kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona, email adresu, adresu stanovanja odnosno adresu za dostavu robe).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg Veb-sajta, na društvenoj mreži Facebook ili na druge načine.

Svrha obrade Vaših podataka

Jasmil prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u svrhe:

- upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta;   

- izvršenja kupoprodajnog ugovora za robu koju ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Jasmila;   

- rješavanja Vaših zahtjeva;

- pružanja informacija o proizvodima Jasmil i nihovog reklamiranja putem obavještenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtijevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obavještenja odnosno newsletter-a) i

- unapređenja naših usluga.

Takođe, Jasmil prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke ukoliko želite da se zaposlite u Jasmilu u svrhu prijave na konkurs za slobodno radno mjesto ili slanja otvorene molbe i radne biografije na odgovarajuću e-mail adresu Jasmila. 

U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavijestili o upotrebi njihovih ličnih podataka. U slučaju da ste kupili proizvod ili poklon karticu, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrijebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rješavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade ličnih podataka, pravni osnov za obradu Vaših podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Jasmila, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi i osnovna prava i slobode Vaši odnosno lica na koje se podaci odnose koji zahtijevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloljetno lice.

Na primjer, Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa možemo da dobijemo od Vas kada se prijavljujete kao korisnik Veb-sajta ili nas kontaktirate emailom, poštom ili na drugi način i da iste obrađujemo u svrhu registracije, rješavanja reklamacije, kupovine proizvoda, molbe za zapošljavanje i dr.

U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili našeg legitimnog interesa s obzirom na to da ste nam se neposredno obratili ili zbog nužnosti izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (tačnije, ako želite da se registrijute kao korisnik veb-sajta mi moramo da obradimo Vaše lične podatke, jer u protivnom ne možemo da upravljamo Vašom registracijom ili izvršimo Vašu narudžbinu).

U nekim slučajevima može da se dogodi da od Vas tražimo i druge podatke kao što su npr. pol i datum rođenja koji su nužni kako zbog sprečavanja zloupotreba tako i zbog izvršenja naših zakonskih obaveza.

Ukoliko koristite veb-sajt, registrujete se kao korisnik veb-sajta, učestvujete u našim anketama i sl. povodom čega nam povjeravate podatke o Vašoj e-mail adresi ili adresi stanovanja tada, rukovođeni našim legitimnim interesom i smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsjetnike i obavještenja. 

U svakom trenutku slanje obavještenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati. 

Pristanak od Vas tražimo i u slučaju kada želimo da Vam pošaljemo materijale namijenjene direktnom oglašavanju. Nakon opoziva pristanka Vaše podatke bez odlaganja brišemo, osim onih podataka koji su neophodni da bismo u slučaju potrebe dokazali da je Vaš pristanak za dalju obradu opozvan i da je obrada prije opoziva pristanka bila zakonita.

Odjavu sa mailing liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite na jedan od sledećih načina: 

- slanjem emaila na adresu: online.cg@jasmil.com

- slanjem pisma na adresu Jasmil Montenegro, 8.marta 52, 20 000 Podgorica

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Jasmil čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni. Jasmil Vaše lične podatke pohranjuje i čuva zavisno od svrhe za koju su prikupljeni:

- lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vrijeme koje ste registrovani kao korisnik odnosno do Vaše odjave;

- za izvršenje kupoprodajnog ugovora za robu koju ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Jasmila podatke pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupovina proizvoda koje ste kupili sprovela do kraja uključujući i vrijeme potrebno da se postupi po prigovorima ili zahtjevima koji se odnose na kupovinu proizvoda, osim ukoliko ne zahtijevate da se Vaši podaci izbrišu prije isteka navedenih rokova (u kom slučaju će oni, ukoliko brisanje zatražite prije isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani);

- prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje;

- Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu dostavljanja podsjetnika i obavještenja ili direktnog oglašavanja zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mailing liste odnosno dok ne opozovete prisatnak i

- prilikom pohranjivanja cookies-a (kolačića) na Vašem računaru, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi.

Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon što prestanete da koristite usluge Jasmila ili prestanete da koristite veb-sajt u svrhu izvršavanja svojih zakonskih obaveza ili zaštite svojih prava (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

Vaši lični podaci koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade, Jasmil će izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje. 

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima - primaoci

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obavještenjem i u mjeri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima u Jasmilu i honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje povjerljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam  pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:

- povezanim privrednim društvima;

- maketinškim agencijama;

- IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smještaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;

- licima koja nam pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i

- licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi zaštitili vaše lične podatke. 

U slučajevima kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mjere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Jasmil.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom, odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao povjerljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

- imate pravo tražite kopiju podataka koji se obrađuju;

- pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);

- pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtijevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su isti neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);

- pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u mjeri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Jasmilu zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje); 

- pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način kako obrađujemo Vaš lične podatke koji možete podnijeti direktno Jasmilu ili prutužbe koju podnosite Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);

- pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka);

- pravo na opoziv pristanka na obradu podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i

- pravo na prenosivost podataka  (imate pravo preuzimanja podataka iz naše baze u drugu bazu podataka ili pravo da zahtijevate da mi to za Vas učinimo, ali samo pod uslovom da se radi o podacima koji se obrađuju na osnovu ugovora ili pristanka i ako se obrada vrši automatizovano).

Ukoliko želite da ostvarite naprijed navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete učiniti na sledeće načine: popunjavanjem i predajom Zahtjeva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na Veb-sajtu i to na: ???? ili u bilo kojoj Jasmil radnji ili slanjem zahtjeva u predviđenom obrascu ili sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: online.cg@jasmil.com ili poštom na adresu Jasmil Montenegro doo, 8.marta 20 000 Podgorica.

Korišćenje kolačića

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na Vašem uređaju, a nastaju dok posjećujete veb-sajt. Kada ponovo budete pristupili veb-sajtu Jasmil može preuzeti podatke sa Vašeg uređaja, a koji su sadržani u kolačićima.

Na veb-sajtu koristimo više vrsta kolačića koji se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja itd.

Na primjer, prilikom posjete veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili veb-sajtu.

Pomoću kolačića omogućava Vam se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz veb-sajta, a Jasmil pomoću njih analizira kupce, prati posjete i unapređuje svoje oglašavanje.

Kolačići mogu poticati i sa drugih veb-sajtova koje posjećujete na kojima se Jasmil reklamira, a mogu biti pohranjivani na Vašem uređaju od strane spoljnih servisa čije usluge Jasmil koristi koji služe Jasmilu da prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Imate pravo da odlučite da li ćete koristiti kolačiće. Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete da dozvolite njihovo pohranjivanje na vašem uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima možete izvršiti u Vašem internet pretraživaču. 

Više o kolačićima pročitajte ovdje Obavještenje o kolačićima.

Bezbjednost Vaših ličnih podatka

U cilju bezbjednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primjenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti tj. sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite u skladu sa zahtjevima ZZPL-a. 

To uključuje i tehničke mjere zaštite, mjere zaštite koje se odnose na fizički pristup mjestu gdje su pohranjeni Vaši podaci, mjere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mjere koje su primjerene obradi i neophodne za obezbjeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju Vaše podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Jasmil takođe imaju obavezu da primjenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi se i sa njihove strane obezbijedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Jasmil.

Završne odredbe 

Ovo Obavještenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na naprijed opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese online.cg@jasmil.com ili adrese sjedišta Jasmila: Jasmil Montenegro, 8.marta 52, 20 000 Podgorica.

Vaš Jasmil Montenegro.